ЕК и ЕП с поредни свирепи инициативи във войната им срещу суверенитета и икономическата свобода

Това става ясно от две публикации от вчера, в сайта дир.бг:

Първата е озаглавена „ЕС затяга контрола върху парите, пренасяни зад граница
:

Вече ще се декларират стоки, използвани като високоликвидни средства за съхранение на стойност, и непоименни предплатени карти

На пленарното заседание на Европейския парламент днес в Страсбург бе приет с голямо мнозинство нов регламент за контрол върху паричните средства, влизащи или излизащи от Европейския съюз. Докладчик от страна на ЕНП бе българският евродепутат от ГЕРБ Емил Радев, съобщи пресцентърът на ПП ГЕРБ.

Регламентът за контрол върху паричните средства, в сила от 2005 г., се отназя за изискването за деклариране на парични средства над 10 000 евро, които влизат или излизат от съюза. Според обновените правила, приети от ЕП, под парични средства вече се имат предвид не само кеш валута и платежни инструменти на преносител, които са контролирани и в момента от митническите служители, но и стоки, използвани като високоликвидни средства за съхранение на стойност, и непоименни предплатени карти. Целта на нововъведенията е най-вече да бъде обхванат преносът на злато и златни кюлчета, както и на предплатени карти, които не могат да бъдат директно свързани с преносителя им.

Декларациите трябва да бъдат попълнени от пътниците, преминаващи външните европейки граници, независимо дали пренасят паричните средства в ръчен или в чекиран багаж. Митническите служители ще имат правото да извършват случайни проверки въз основата на рискови индикатори както на парични средства на стойност по-малко от 10 000 евро, така и на непридружавани средства. Освен това митническите власти ще имат правото да задържат временно парични средства, независимо от стойността им, когато имат съмнение, че средствата са свързани с криминална дейност. Такова решение за задържане следва да бъде обосновано и да подлежи на ефективни средства за защита за пътниците.

Регламентът въвежда още задължение митническите служби да предават информацията от декларациите към Звеното за финансово разузнаване на своята държава-членка, което пък от своя страна ще може спонтанно или при поискване да предаде информацията към звено за финансово разузнаване на друга държава членка. По този начин ще бъде засилена борбата срещу финансирането на тероризма и изпирането на пари, което е сред приоритетите на Групата на Европейската народна партия.

По време на провелия се дебат за новото законодателство във вторник късно вечерта, Емил Радев коментира, че в последните години, заради затегнат контрол върху традиционната финансова система, престъпниците все повече пренасят кеш, злато и непоименни предплатени карти през европейските граници с цел финансиране на терористични деяния или изпиране на пари. Той приветства обновяването на правилата за контрол, които според него неминуемо ще подпомогнат работата на митническите служители и ще улеснят между държавите-членки в борбата срещу тероризма и изпирането на пари.

Втората публикация гласи „ЕК иска по-строг надзор над банките срещу прането на пари:

Комисията притеснена от скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС

Европейската комисия предложи допълнително засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС за по-успешна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари, скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дадоха повод за тревоги и подсказаха, че тези правила не винаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС, се посочва в съобщение на ЕК.

Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки. Поради това, като част от по-общите усилия за завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, Европейската комисия днес предлага да бъде изменен.

Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор за борба с изпирането на пари. Това е част от общата стратегия за укрепване на нормативната уредба на ЕС за пруденциален надзор върху финансовите институции и надзор върху финансовите институции за борба с изпирането на пари, която Комисията излага в свое съобщение.

Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления.

Засилване на ролята на Европейския банков орган

Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на Европейския банков орган и неговите пълномощия да бъдат подсилени, с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от всички съответни органи за риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.

Измененият регламент:

– ще помогне нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари да се разследват последователно: ЕБО ще може да изисква от националните надзорни власти за борба с изпирането на пари да разследват предполагаеми тежки нарушения и да предприемат целенасочени действия, като например наказания;

– ще предвижда, че националните надзорни власти за борба с изпирането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с властите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните власти не предприемат действия, ЕБО да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор;

– ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска;

– ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с изпирането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т.нар. центрове за данни);

– ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по презгранични случаи;

– ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари.

Пълноценно използване на съществуващите средства за надзор

ЕК представя стратегия за подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между органите за пруденциален надзор и органите за борба с изпирането на пари. Тя приканва европейските надзорни власти, особено ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат властите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с изпирането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора.

Комисията приканва Европейската централна банка най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните власти за борба с изпирането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация.

Следващи стъпки

Внесеното днес предложение за укрепване на ролята на Европейския банков орган ще бъде подложено на обсъждане в Европейския парламент и в Съвета на ЕС. Тези целенасочени изменения ще бъдат включени в обсъжданията на предложението на ЕК за преглед на регламентите за европейските надзорни органи (ЕНО), прието от комисията през септември 2017 година.

КонтекстЕК иска по строг надзор срещу прането на пари

Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е приоритет на Комисията „Юнкер“ и е неразделна част от програмата за намаляване на рисковете в рамките на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Приемането на Четвъртата (в сила от юни 2017 г.) и Петата директива относно борбата с изпирането на пари (в сила от 9 юли 2018 година, предстоящо транспониране до януари 2020 г.) значително укрепи нормативната уредба на ЕС. С тези директиви в нея бяха включени правила за сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор. Комисията следи отблизо за правилното изпълнение на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, включително чрез откриване на процедури при нарушение, когато това е необходимо.

Въпреки това укрепване на законодателната уредба, някои неотдавнашни случаи на изпиране на пари в европейски банки предизвикаха загриженост относно взаимодействието между пруденциалните изисквания и правилата за борба с изпирането на пари, които се прилагат по отношение на финансовите институции.

Тези опасения бяха потвърдени от Съвета, от министрите на финансите, а наскоро и от председателя на Еврогрупата Марио Сентену, в неговото писмо от 25 юни 2018 г. до председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Във френско-германската декларация и пътна карта от Мезеберг, издадени на 19 юни 2018 г., също се набляга на този въпрос.

През май 2018 г. година Европейската комисия създаде работна група, обединяваща европейските надзорни органи, Европейската централна банка и председателя на Комитета за борба с изпирането на пари, в рамките на която да бъдат обмислени възможни действия за осигуряване на безпроблемно сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор в Европейския съюз.

Споделете: