В Министерството на финансите си раздали бонуси по 3520 лв. средно на човек за 2018 г.

Работещите в системата на ведомството са 12 215, а парите, които са си разпределили, са 43 млн. лв.

В Министерството на финансите са раздадени по 3520 лева средно на щатна бройка бонуси за 2018 година. Това се казва в писмо на ведомството до медиите.

Числеността на персонала по административните структури в системата на МФ е, както следва:

– Министерство на финансите – 571 щатни бройки;

– Национална агенция за приходите – 7886 щатни бройки;

– Агенция „Митници“ – 3362 щатни бройки;

– Агенция за държавна финансова инспекция – 193 щатни бройки;

– Държавна комисия по хазарта – 46 щатни бройки;

– Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ – 72 щатни бройки;

– Агенция по обществени поръчки – 85 щатни бройки.

Всички ДВПР са изплатени при спазване на чл. 67, ал. 7, т. 5 и ал. 8-10 от Закона за държавния служител, чл. 107а, ал. 14, т. 5 и ал. 15 и 16 от Кодекса на труда и чл. 19, т. 5 и чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г., а именно:

– ДВПР е изплащано четири пъти годишно – през април, юли и октомври за текущата година и през януари – за предходната година;

– разходите за ДВПР не надхвърлят 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет;

– ДВПР са определени въз основа на оценка на постигнатите резултати от основните структурни звена и отделните служители през изтекло календарно тримесечие;

– размерът на ДВПР на отделен служител не надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати, пишат още от финансовото министерство.

Източник: дир.бг

Споделете: